A rad wolf

Profiad trochi fel dim un arall.

A rad wolf

Eisteddwch yn ôl. Caewch eich llygaid. Gwnewch eich hun yn gyfforddus.

Ymunwch â ni ar daith unwaith mewn oes i archwilio potensial rhyfeddol eich meddwl eich hun. Wedi'i greu’n gyfan gwbl gan olau a cherddoriaeth, bydd byd lliwgar yn datgelu ei hun y tu ôl i'ch llygaid caeedig, wedi'i greu gan bŵer eich ymennydd eich hun ac yn gwbl unigryw i chi. Y dechnoleg fwyaf cymhleth sydd ei hangen arnoch yw'r ymennydd ei hun.

Bydd y profiad rhyfeddol hwn yn cynnig ffordd hollol newydd i chi ddatgysylltu oddi wrth fywyd bob dydd ac ailgysylltu â chi eich hun ac eraill.

A rad wolf

Beth fyddwch chi'n ei weld? Beth fyddwch chi'n ei deimlo?

Dim ond chi fydd yn gwybod, oherwydd mae pob profiad o'r Dreamachine yn gwbl bersonol.

Efallai y byddwch yn gweld patrymau a siapiau, dinasoedd a thirweddau, neu donnau haniaethol o liwiau yn symud. Efallai y bydd yn teimlo fel reid ar rollercoaster, taith drwy amser a lle, neu efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dechrau mynd i gysgu.

Byddwch yn gallu profi Dreamachine yn un o bedwar lleoliad canol dinas ledled y DU dros yr haf.

Beth mae pobl yn ei weld?

Mae pob profiad Dreamachine yn gwbl unigryw. Archwiliwch ein llyfrgell o Fyfyrdodau gan gyfranogwyr Dreamachine.
Gweld mwy
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf
A rad wolf

Y Ddau Brofiad Dreamachine

Wedi'i gynllunio gan Assemble, gyda thîm o dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw, mae Dreamachine yn rhoi sgôr newydd mewn sain 360 gofodol a grëwyd yn arbennig ar gyfer y profiad gan y cyfansoddwr Jon Hopkins, a enwebwyd am wobr Grammy.

A rad wolf
High Sensory

Cyfunir goleuadau llachar sy’n fflachio’n gyflym – a elwir yn oleuadau strôb – â sain gofodol 360 gradd i greu’r profiad trochi dwfn hwn.

Mae’r effeithiau a ddefnyddir yn golygu nad yw’r profiad i’r Holl Synhwyrau yn addas i bobl sy’n feichiog, rhai pobl ag epilepsi neu sensitifrwydd posibl eraill i oleuadau sy’n fflachio’n gyflym a synau uchel.

A rad wolf
Deep Listening

Mae’r profiad Gwrando Dwfn yn brofiad sain gofodol 360 gradd gyda goleulun tyner, wedi’i guradu. Nid yw’n cynnwys goleuadau sy’n fflachio’n gyflym ac mae wedi’i gynllunio i wneud y profiad mor hygyrch â phosibl i bobl a allai fod â sensitifrwydd i oleuadau strôb neu amgylcheddau sy’n effeithio ar yr holl synhwyrau.

A rad wolf
Which experience should I attend?

I gael gwybod pa brofiad sy’n addas i chi, llenwch ein ffurflen archebu ymlaen llaw.

FAQs

Beth yw profiad Dreamachine?

Mae’r Dreamachine yn brofiad ymgolli ar eich eistedd gyda cherddoriaeth a golau, wedi’i gynllunio i’w fwynhau gyda’ch llygaid ar gau. Byddwch yn eistedd yn gyfforddus drwy gydol y profiad.

Mae dwy fersiwn o’r profiad Dreamachine: I’r Holl Synhwyrau a Gwrando Dwfn. 

Mae’r profiad i’r Holl Synhwyrau yn cynnwys goleuadau llachar sy’n fflachio’n gyflym, a elwir yn oleuadau strôb, a cherddoriaeth uchel. I lawer o bobl bydd effeithiau’r goleuadau a’r gerddoriaeth yn cynhyrchu delweddau lliwgar, caleidosgopig y tu ôl i’ch llygaid cau. Mae’r profiad yn cynnwys sain amgylchynol 360 gradd, ac mae wedi’i gynllunio i fod yn daith fewnol bleserus a all fod yn hamddenol ac yn gyffrous.

Nid yw’r profiad i’r Holl Synhwyrau yn addas i bobl feichiog na rhai pobl ag epilepsi neu sensitifrwydd posibl arall i oleuadau sy’n fflachio’n gyflym a synau uchel. Os oes unrhyw fath o’r sensitifrwydd hyn arnoch chi, rydym yn awgrymu eich bod yn ystyried trefnu profiad Gwrando Dwfn.

Mae profiad Gwrando Dwfn Dreamachine yn brofiad ymgolli mewn sain amgylchynol 360 gradd gyda goleuadau ysgafn nad ydynt yn cynnwys goleuadau sy’n fflachio’n gyflym. Mae wedi’i gynllunio i wneud y profiad mor hygyrch â phosibl i’r rhai a allai fod â sensitifrwydd i oleuadau strôb neu amgylcheddau sy’n ysgogi’r holl synhwyrau.

Ar ôl y naill brofiad Dreamachine neu’r llall, cewch eich gwahodd i dreulio amser yn ein Man Myfyrio rhyngweithiol yn y lleoliad, lle bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol neu fyfyriol yn unigol a gydag eraill.

I bwy mae’r profiad byw?

Gall unrhyw oedolyn 18 oed neu hŷn gymryd rhan ym mhrofiad Dreamachine.

Mae profiad i’r Holl Synhwyrau Dreamachine yn defnyddio goleuadau llachar sy’n fflachio’n gyflym, a elwir yn oleuadau strôb, a cherddoriaeth uchel, ac nid yw’n addas i bobl feichiog na rhai pobl ag epilepsi neu sensitifrwydd cryf arall i oleuadau sy’n fflachio’n gyflym a synau uchel. Os oes unrhyw fath o’r sensitifrwydd hyn arnoch chi, rydym yn awgrymu eich bod yn ystyried trefnu profiad Gwrando Dwfn, sy’n brofiad ymgolli mewn sain amgylchynol 360 gradd gyda goleuadau ysgafn nad ydynt yn cynnwys goleuadau sy’n fflachio’n gyflym.  Os ydych chi’n sensitif i gerddoriaeth uchel, gellir darparu amddiffynwyr clustiau ar gyfer y ddau brofiad. 

Mae’r profiad wedi’i gynllunio i fod ar gael i gynifer o bobl â phosibl, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn, y rhai sy’n defnyddio cymhorthion symudedd, pobl ddall a rhannol ddall, a phobl fyddar a thrwm eu clyw, drwy fod â staff wrth law ar y safle i lywio eich profiad.

Os byddai amgylchedd hamddenol o fantais i chi, mae sesiynau hamddenol eraill ar gael. Gweler ein tudalen Hygyrchedd i gael manylion am sut i archebu. Mae yna ardal dawel bwrpasol hefyd yn y Man Myfyrio ar gyfer cyfranogwyr y gallai fod angen amser i ffwrdd o’r profiad arnyn nhw.

Nid oes unrhyw gynnwys sensitif i fod yn ymwybodol ohono.

Sut mae archebu tocyn?

Mae tocynnau ar gael bellach ar gyfer Llundain a Chaerdydd. I’w harchebu, ewch i dudalen Profiad Ymgolli y wefan. Ar gyfer Belfast a Chaeredin, bydd tocynnau ar gael i’w harchebu o ganol mis Mehefin. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i fod y cyntaf i gael gwybod pryd bydd tocynnau ar gael. Bydd pob tocyn am ddim.

Sut ydw i’n ymweld â Dreamachine?

Gallwch ymweld â’r profiad mewn lleoliadau yn Llundain, Caerdydd, Belfast a Chaeredin. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau lansio tocynnau. Os na allwch chi fynd neu os ydych o dan 18 oed, gweler adrannau’r Rhaglen Ysgolion a Darganfod ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ffyrdd eraill y gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen.

This site is registered on wpml.org as a development site.